Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Administracja

Zespó? Obs?ugi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej

Zespó? Obs?ugi Sal Audytoryjnych

i Aparatury Dydaktycznej

 

ul. Plac ?ódzki 5, niski parter; 10-727 Olsztyn

tel. +48 89 523-34-27; tel./fax 523-35-27;

e-mail: jekar@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-3700; kod finansowy: 9037

 

Kierownik

mgr Jerzy Karbownik

tel. +4889 523-34-27, 601 694 310

 

Specjali?ci

mgr Janusz Paj?k       tel. +4889 535-24-12, 602 190 001

mgr Bogdan Góral      tel. +4889 524-62-16, 609 689 914

 

Starszy referent

mgr Katarzyna Kulesza        tel. +4889 535-24-12

 

Konserwatorzy

Zbigniew G?sowski     tel. +4889 523-35-27

Jerzy Hasiu                tel. +4889 523-35-27

Miros?aw Ste?             tel. +4889 523-35-27

 

Do zakresu dzia?ania Zespo?u Obs?ugi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej nale?y:

1)     wykonywanie zada? zwi?zanych z obs?ug? i sprawnym funkcjonowaniem sal dydaktycznych,

2)     wykonywanie dokumentacji fotograficznej i graficznej prac do?wiadczalnych,

3)     prowadzenie konserwacji i naprawy sprz?tu w salach dydaktycznych ogólnouczelnianych, jak równie? w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu,

4)     wykonywanie prac fotograficznych o charakterze pomocy dydaktycznych,

5)     wykonywanie prac fotograficznych dla celów prezentowania wyników prac naukowych (prze?rocza, odbitki fotograficzne itp.),

6)     prowadzenie dokumentacji fotograficznej z ?ycia Uniwersytetu,

7)     wypo?yczanie sprz?tu audiowizualnego,

8)     prowadzenie obs?ugi audiowizualnej i fotograficznej i innych imprez okoliczno?ciowych, konferencji, sympozjów naukowych itp. organizowanych na terenie Uniwersytetu i wspó?praca z organizatorami tych imprez.

 

 

informacj? wytworzono:

Zespó? Obs?ugi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej

za tre?? odpowiada:

mgr Jerzy Karbownik

data wytworzenia:

05-09-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 919 razy (w tym z UWM 27 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-06
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa